Custom Search

Fear of political corruption


Although the EU accession referendum chosen, the Croats are afraid of political corruption. Only a third of citizens went to the polls. Democracy is the most complicated form of government said Croatian Prime Minister who thinks he is not deceived voters. All politicians except Rose Tomasic urged members to support the EU accession. / Iako su na referendumu odabrali pristupanje EU, hrvati se boje političke korupcije. Samo trećina građana izašla na birališta. Demokracija je najkompliciraniji oblik vladanja tvrdi hrvatski premijer koji misli da nije prevario birače. Svi političari osim Ruže Tomašić pozvali članstvo da podupre pristup EU. /

Nema komentara:

Objavi komentar